ေမာင္ဂုရု သေရာ္သည္။

December 8, 2009

Was there Buddha?

မိလိႏၶ မင္းႀကီး ။ ။ အရွင္ဘုရား.. ဘုရားရွင္ကို ျမင္ဘူးပါသေလာ။ ဟုေမးေသာ္။ ။ မင္းႀကီး ငါမျမင္ဘူးေခ်ဆိုလွ်င္၊ အရွင္ဘုရားဆရာတို႔သည္ ျမင္ဘူးပါသေလာ ဟုေမးျပန္၏။ ငါ၏ဆရာတို႔သည္လည္း မျမင္ဘူးကုန္ ဟု ေျဖေသာ္၊ အရွင္ဘုရား၊ထိုသို႔တၿပီးကား၊ ဘုရားမရွိခဲ့တကား ဟုဆို၏။
အရွင္ နာဂေသန မေထရ္။ ။ မင္းႀကီး၊ အဘယ္သုိ႔ဆိုတံုသနည္း၊ ဟိမဝႏၲာ၌
ဥဟာမည္ေသာ ျမစ္ကို မင္းႀကီး ျမင္ဘူး၏ေလာဟုဆိုလွ်င္၊ အရွင္ဘုရား၊ ဥဟာ ျမည္ေသာ ျမစ္ကို တကာေတာ္ မျမင္စဘူးေခ်ဟု ဆို၏၊ မင္းႀကီး၊ ဤသို႔ဆို ေသာ္၊ သင္မင္းႀကီး၏ အဘသည္ ျမင္ဘူးပါ၏ေလာ ဟု ဆိုျပန္၏၊ အရွင္ဘုရား၊ တကာေတာ္၏အဘသည္လည္း၊ မျမင္ဘူးေခ်ဟုဆိုေသာ္၊ ထိုသို႔တၿပီးကား မင္းႀကီး၊ ဥဟာမည္ေသာ ျမစ္သည္ မရွိခဲ့တကားဟု ဆို၏၊ အရွင္ဘုရား၊ ဥဟာမည္ေသာ ျမစ္ကို တကာေတာ္ ျမင္စဘူးသည္ အကယ္မရွိ၊ တကာေတာ္၏အဘလည္း အကယ္ျမင္စဘူးသည္မရွိ၊ ထိုသို႔ ျမင္စဘူးသည္ မရွိေသာ္လည္း ဥဟာမည္ေသာ ျမစ္သည္ ရွိ၏ဟုဆို၏။ ။မင္းႀကီး၊ ထို႔အတူ ၎ ငါသည္ ဘုရားရွင္ကို အကယ္ျမင္စဘူးသည္မရွိ၊ ငါ၏ဆရာတို႔သည္လည္း ျမင္စဘူးသည္ မရွိကုန္၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္ေသာ္ကား ဘုရားရွင္ရွိ၏ဟု ေျဖေသာ္၊ အရွင္ဘုရား၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏ ဟု ဝန္ခံေလ၏၊
reference:
မိလိႏၶပဥွာ ဝတၴဳေတာ္ႀကီး၊ ဗုဒၶသနတၴိဘာဝပဥွာ၊ ဟံသာဝတီ ပိဋကတ္ ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ႏွာ ၁၁၅

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: