ေမာင္ဂုရု သေရာ္သည္။

November 27, 2009

Reasons to become a statistician

Filed under: statistician — gurugyi @ 10:01 am
Tags: , , , , , ,

၁။ ေသြဖည္ျခင္းဆိုတာ ပံုမွန္ပဲလို႔စဥ္းစားရင္
1) Deviation is considered normal

၂။ ကို္ယ့္ကိုယ္ကို ျပည့္စံုတယ္ လံုေလာက္တယ္ လို႔ထင္တယ္။
2) We feel complete and sufficient

၃။ ပ်မ္းမွ်ခ်စ္တတ္သူေတြ ေပါ့။
3) We are “mean” lover.

၄။ တစ္ဦးတည္း အဆက္မျပတ္ လုပ္ေနတယ္။
4) Statisticians do it discretely and continuously.

၅။ အၿမဲတမ္း ၉၅ % ေတာ့ မွန္ေနတာပဲ။
5) We are right 95% of the time.

၆။ တစ္ေယာက္ေယာက္ ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ျဖန္႔ေဝတဲ့ ကိစၥေတြကို တရားဝင္ သံုးသပ္ေပးတယ္။
6) We can legally comment on someone’s posterior distribution.

၇။ ပံုမွန္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလို႔ရတယ္။
7) We may not be normal but we are transformable.

၈။ ေသခ်ာပါတယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့ မွ ေျပာစရာမလိုဘူး။
8) We never have to say we are certain.

၉။ ရိုးရိုးသားသားေျပာရရင္ သိသိသာသာကို ကြဲျပားတယ္။
9) We are honestly significantly different.

၁၀။ ဘယ္သူမွ ဒီအလုပ္ကို လာမလုဘူး။
10) No one want our jobs.

ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဟာေတြက ဆိုလိုရင္းကို ငဲ့ ၿပီးဘာသာျပန္တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တကယ့္ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေတာ့ မတူပါဘူး။ မွားတယ္ထင္လည္း ကိုယ့္ ဟာကိုယ္သာ ျပန္လိုက္ပါ။ စာရင္းအင္းပညာရွင္ ေတြကေတာ့ သေဘာက်ပါတယ္။ အျဖစ္က အဲဒီလို ျဖစ္ေနတာကိုး။
ြြreference:
http://statistica.miur.it/ustat/People/Turchetti/tenreasons.htm

Advertisements